Reglement JO 19 t/m JO 09

Reglement JO 19 t/m JO 09 2017/2018          

1. Regio Rijnmond Cup

Het voetbaltoernooi om de Regio Rijnmond Cup wordt georganiseerd door 010 Sport  en staat onder leiding van de toernooicommissie.

Gezien de opzet van het toernooi, stimulering van het amateurvoetbal, stelt de toernooicommissie zich op het standpunt dat geen entreegelden geheven mogen worden voor de wedstrijden die in het kader van de Regio Rijnmond Cup worden gespeeld. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie en uitsluiting van deelname aan het volgende toernooi van de Regio Rijnmond Cup.

De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd als wisselprijs de Regio Rijnmond Cup met de daaraan verbonden herinnering. De  Regio Rijnmond Cup mag door de winnende vereniging één jaar worden gekoesterd en dient tenminste één week voor de finale worden ingeleverd bij de organisator 010 Sport. Indien een club drie jaar achtereen of vijf maal totaal de beker heeft veroverd, wordt deze eigenaar van de Regio Rijnmond Cup.

2. Inschrijving

Het inschrijfgeld is afhankelijk van de klasse, zie inschrijfformulier. De verrekening zal via een automatische incasso plaatsvinden.

Als een vereniging zich na de loting voor de eerste ronde uit het toernooi terugtrekt, heeft dit geen tuchtrechtelijke consequenties, indien men zich uiterlijk 24 uur voor de aftrap van het duel in de eerste ronden van het toernooi afmeldt bij de toernooicommissie. Als een vereniging zich nadien terugtrekt uit het toernooi wordt er € 100,= administratiekosten in rekening gebracht.

Indien een club zich terugtrekt uit het toernooi, wordt de tegenstander een reglementaire 3 – 0 overwinning toegewezen.

De vereniging die zich na loting uit het toernooi terugtrekt verspeelt alle aanspraken op eventueel te winnen prijzen en kan voor deelname aan een volgend toernooi worden uitgesloten.

3. Toernooi verloop

De aangemelde clubs worden onderverdeeld in regio’s, ten einde de reisafstanden in de eerste ronde te beperken.

De wedstrijden worden vastgesteld op de woensdagavond.

De wedstrijden worden gespeeld volgens het knock-out systeem, wat wil zeggen, dat men na een nederlaag van verdere deelneming is uitgesloten.

De indeling van de wedstrijdenreeks wordt voorafgaand aan elke ronde door loting bepaald. Locatie en tijdstip worden, in overleg met de toernooicommissie, door de organisatie van de Regio Rijnmond Cup vastgesteld.

Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en gepubliceerd op de website www.regiorijnmondcup.nl . 

De eerstgenoemde vereniging tijdens de loting wordt als thuisspelende vereniging beschouwd en dient zorg te dragen voor het benodigde materiaal. De thuisspelende verenging neemt contact op met de tegenstander, om datum en tijdstip te accorderen. De wedstrijden worden gespeeld op de vast gestelde datum, die door de organisatie is geprogrammeerd. De clubs kunnen een week eerder of een week later spelen. Maar dit moet via de mail, bevestigd worden. Deze keuze kan alleen veranderd worden, als er KNVB verplichtingen zijn. Zeker niet door blessures. Deze mogelijkheid is bij de KNVB ook niet aan de order.

Indien een wedstrijd om welke reden dan ook niet kan worden gespeeld op het complex van de thuisspelende vereniging, dan wordt de wedstrijd omgezet en speelt de uitspelende vereniging een thuiswedstrijd.

Gedurende het toernooi vangen alle wedstrijden aan om 18.30/19.00/19.30/20.00 uur.

Bij het vaststellen van de wedstrijden wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat deze in principe op woensdagavonden worden vastgesteld. In onderling overleg kan op een eerdere dag dan de wedstrijddag worden gespeeld. Indien de clubs niet tot overeenstemming komen voor wat betreft een andere speeldag, dan dient de wedstrijd op de door de toernooicommissie vastgestelde dag te worden gespeeld.

In de volgende situatie dient in ieder geval een andere speeldag met de tegenpartij te worden afgesproken:

  • indien de thuisspelende vereniging gebruikt maakt van een accommodatie, welke met andere verenigingen wordt gedeeld
  • indien de KNVB West 2 voor èèn van de elftallen een competitie- of bekerwedstrijd heeft vastgesteld
  • Komen de clubs niet tot overeenstemming voor wat betreft een andere speeldag dan zal de toernooicommissie een wedstrijddag vaststellen. Bij eventuele afkeuring wordt de wedstrijd in principe automatisch doorgeschoven naar de donderdagavond. Hiervan wordt slechts afgeweken, in het geval een van de voornoemde situaties aan de orde is. In onderling overleg overeengekomen wedstrijdwijzigingen dienen schriftelijk te worden aan Ruud Kooijmans via de mail kooijmanswijk@gmail.com.

4. Arbitrage

De junioren- en pupillenwedstrijden worden gefloten, door een scheidsrechter van de thuisspelende club. Vanaf de 1/2 finale, worden er neutrale trio’s aangesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “Scheidsrechter op Maat”

Voor informatie, Egbert Hadders 06 – 22 65 63 18.

5. Speelveld

De thuisspelende verenging stelt een speelveld beschikbaar.

Indien het veld niet bespeelbaar is, moet dit op de wedstrijddag worden gemeld bij de wedstrijd coördinator Ruud Kooijmans 06 – 24 20 75 45. Tevens dient, bij afgelasting de scheidsrechter op de hoogte gesteld te worden via “Scheidsrechter op Maat” via Egbert Hadders 06 – 22 65 63 18.

De deelnemende verenigingen worden verzocht v.w.b. de keuring van de velden contact op te nemen met hun consul.

De wedstrijden kunnen ook op door de KNVB goedgekeurde kunstgrasvelden worden gespeeld.

6. Wedstrijdbal

De thuisspelende vereniging stelt voldoenden wedstrijdballen beschikbaar.

De wedstrijdballen dienen te voldoen aan de eisen die de KNVB daarvoor heeft opgesteld.

De wedstrijdballen worden voor aanvang van de wedstrijd ter goedkeuring aan de scheidsrechter aangeboden.

 7.  Spelers 

Spelers die deelnemen aan wedstrijden om de Regio Rijnmond Cup, die dienen door de KNVB speelgerechtigd zijn verklaard voor de betreffende vereniging en in het bezit te zijn van een geldige spelerspas. Indien afgegeven door de KNVB.

Tijdens een wedstrijd mogen maximaal 5 spelers worden gewisseld.

Spelers die in de competitie- en bekerwedstrijden uitgesloten zijn, mogen deelnemen aan de wedstrijden om de Regio Rijnmond Cup.

De spelers die voor een bepaalde tijd door de KNVB zijn geschorst, mogen NIET deelnemen aan de Regio Rijnmond Cup. Verenigingen, die door de Tuchtcommissie van de KNVB vanwege een collectieve excessieve overtreding uit de competitie worden genomen, zijn ook direct uitgesloten voor verdere deelname aan Regio Rijnmond Cup.

Indien geconstateerd wordt dat een elftal in een wedstrijd een niet-gerechtigde speler laat deelnemen, verliest het in overtreding zijnde elftal de betreffende wedstrijd met 3-0. Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde.

8. Wedstrijdverloop 

Voor alle wedstrijden dient een Regio Rijnmond Cup wedstrijdformulier te worden ingevuld en dient door de scheidsrechter een visuele controle van de spelerspassen plaats te vinden, conform de regels van de KNVB.

Het wedstrijdformulier wordt voor de start van het toernooi, in een PDF-bestand, gestuurd naar de deelnemende verenigingen. Maak even een paar kopieën voor de volgende wedstrijden.

De speelduur, worden gehanteerd, volgens de KNVB normen.

Bij een gelijkspel, valt de beslissing door het nemen van vijf strafschoppen door elk team, steeds door een andere speler. Is er dan nog geen beslissing verkregen, dan wordt door elk team, door nog niet aan de beurt zijnde spelers, om-en-om een strafschop genomen, waarbij elke volgende gelijkmakende beurt beslissend kan zijn.

Elk thuisspelende club dient direct na afloop van de wedstrijd de uitslag door te geven aan de wedstrijd coördinator via de mail: kooijmanswijk@gmail.com

Uiterlijk de volgende dag na de wedstrijd, moet het wedstrijdformulier worden ingezonden naar : R Kooijmans , Vlielandseweg 123 b , 2641 KB Pijnacker of scannen via de mail. Uitslagen via de WhatsApp, worden niet geaccepteerd.

Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen.

 9. Tuchtzaken

Gele kaarten opgelopen in dit toernooi leiden tot uitsluiting(en) in dit toernooi en niet voor KNVB competitie of bekerwedstrijden, mits het wedstrijdformulier c.q. de verklaringen van clubs. Spelers en de scheidsrechter alleen naar de wedstrijd coördinator worden opgestuurd.

Ten aanzien van de gegevens gele kaarten wordt een ander systeem gehanteerd dan in de reguliere competitiewedstrijden van de A Categorie.

Het volgende interne registratiesysteem is van toepassing :

  • 1ste gele kaart : Registratie nog geen strafoplegging
  • 2de gele kaart : Registratie nog geen strafoplegging
  • 3de gele kaart : De volgende wedstrijd in dit toernooi uitgesloten
  • 4de gele kaart : De volgende 2 wedstrijden in dit toernooi uitgesloten
  • 2 gele kaarten in 1 wedstrijd, de volgende wedstrijd in dit toernooi uitgesloten
  • Alle directe rode kaarten, leiden automatisch tot uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende toernooiwedstrijd.

Een team, dat in geval van collectief wangedrag ten opzichte van de scheidsrechter en/of wangedrag in de vorm van een vechtpartij of andere gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het staken van een wedstrijd, kan door de toernooicommissie uit het toernooi worden gehaald en kan tevens van het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten. Afhankelijk van de omvang van het wangedrag kan de toernooicommissie besluiten de rapportages m.b.t. het staken van de wedstrijd, door te sturen naar de KNVB.

Tegen de door toernooicommissie opgelegde uitsluitingen is geen beroep mogelijk.

10. Contact

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi, kunt u contact opnemen met de wedstrijdcoördinator Ruud Kooijmans 06 – 24 20 75 45 of kooijmanswijk@gmail.com